planerar vi för bil eller människa? och var bygger vi härnäst?

För flera år sedan var SCAFT-planering vanligt. (Utförligt blogginlägg om SCAFT hittar du här.) SCAFT innebar att man separerade olika typer av trafik (gång, cykel och bil) från bostäder och andra verksamheter.  Gående och cyklister skulle inte behöva korsa bilvägar och bilvägarna skulle ha olika funktioner – te x ringgata, lokalgata, återvändsgator och matargator. För de gåendes skull lades tunnlar under ringleden – som i sin tur kunde vara ganska breda och raka. Exempel på denna typ av planering i Karlstad är te x Rud och Kronoparken.

En kritik mot SCAFT och en anledning till att man nu planerar på andra sätt är otrygghet och oattraktivitet. Dels blir det mycket ”gröna spillytor” mellan alla dessa vägar och funktioner, och eftersom de människor som rör sig i områdena på kvällar och nätter blir så utspridda upplever många också en otrygghet som kanske hellre gör att man går på bilvägen än nere i gångtunneln. SCAFT-planeringen har också gjort kollektivtrafiken dyr att drifta i områden där man måste åka runt ett helt bostadsområde, istället för att åka mitt i – som kanske också är bekvämare för de som ska åka buss/spårvagn.

Erik Berg skriver på sin bloggMen framförallt är SCAFT ett djupt tragiskt dokument. Inte därför att det bär vittnesmål om inkompetenta planerare och arkitekter, de gjorde nog alla sitt bästa, utan därför att det vittnar om någonting ännu allvarligare, om ett helt samhälle som offrade alla andra värden och mål för att gå bilismens krav och behov tillmötes.

Det är tack och lov mer fokus på människan i planeringen idag. Med utgångspunkt i vilka miljöer som är trevliga och attraktiva att vistas i, förmodligen delvis beroende på att dessa miljöer också genererar tillväxt/vinst i form av shopping/fika/boenden. I samma anda vill man använda marken mer effektivt, vilket i första hand handlar om att minska trafikapparaten, bevara/utveckla/utöka grönytorna och att bygga tätare. Fler människor på en plats ger bättre underlag för handel, kultur och kollektivtrafik och en attraktiv stadsmiljö bidrar till stadens attraktivitet som helhet. Snacka om win- win! 

SONY DSC

Just nu är det mycket fokus på centrala staden i Karlstad. Det byggs fler bostäder och utvecklas handel i centrala lägen. Det pratas givetvis också om att bygga på jungfrulig mark på flera olika ställen. Jag säger inte att det är fel, men innebär det att vi anser att Rud, Kronoparken och övriga redan existerande bostadsområden är färdigbyggda? Jag tror det finns anledning att fundera en gång extra på om vi vill förändra de områden vi redan har, till en trafikapparat som är mer människo-vänlig, med mer plats för människor som vill bo och verka, för ökad trygghet och större möjlighet till handel och andra aktiviteter. Bygga stad utan att för den skull behöva ta ny mark i anspråk.

Bara en tanke, såhär på fredageftermiddag. =)

Advertisements