är ansvaret är alltid någon annans, Attefall?

Nej, jag är ju ingen stor fan av vår bostadsminister Stefan Attefalls olika förslag för att få fart på byggandet. Jag är inte heller så övertygad om att bristen på bostäder är ett så överhängande problem i stora delar landet – förutom i just växande städer och framför allt i våra tre storstadsregioner. Vi behöver således en politik både för land och stad.

Hur som helst. Det kan väl knappt ha undgått någon att det pågår en ganska stor översyn över plan- och byggprocesserna och hur man ska kunna förändra detta, framförallt förenkla processerna. Under hela den processen, som pågått en tid, har det varit en ständigt muttrande på kommunerna. I huvudsak har det handlat om att kommunala planprocesser tar för lång tid och att kommunerna är för sega. Visst kan det ligga mycket i det, men när Karlstads kommun såg över sin plan- och genomförandeprocess är det framförallt väntetider från andra myndigheter som tar tid, tillsammans med de demokratiska processerna.

Att minska det politiska inflytandet över hur staden ska byggas tror jag inte på. I översynen som vi gjort har det handlat mycket om att tydliggöra för alla inblandade vad som förväntas och krävs av respektive aktör och göra processen transparent.  Istället för att klaga på kommunerna skulle man således kunna tillsätta mer resurser från staten till de myndigheter som finns med i processerna, för att minska deras handläggningstider. Något som också är viktigt är en samlad politik och lagstiftning för stadsbyggande. I dagsläget är det en rad olika lagstiftningar som styr bostadsbyggandet, ibland försvårar de ett hållbart stadsbyggande och omöjliggör en hållbar stadsutveckling. Det är något man på nationell nivå måste ta tag i.

”Hållbar utveckling är inte kommunernas ansvar” sa Attefall på Trästadsriksdagen för något år sedan. Jag hävdar bestämt motsatsen. Med en regering som inte vill ta ansvaret för en hållbar utveckling måste kommunerna tillåtas gå före, inte minst genom att ställa krav på vilka hus som ska byggas. Till och med byggföretagen själva vill detta – vad är då problemet?

Det känns lite som om bostadsministern vill flytta den del av ansvaret som han själv borde ha ansvaret för till kommunerna, och den delen där kommunerna kan och har ett ansvar för, tillåts de inte ta det. För mig blir det bakvänt… och lite som om man ständigt försöker skylla problemen på någon annan.

Advertisements