händer det nu? får vi politik för staden?

I slutet på februari gav regeringen fem myndigheter – Boverket, Naturvårdsverket, Statens energimyndighet, Tillväxtverket och Trafikverket – i uppdrag att gemensamt upprätta och förvalta en plattform för frågor om hållbar stadsutveckling. Syftet är att öka samverkan, samordning och erfarenhetsutbyte mellan aktörer inom olika sektorer och nivåer. Uppdraget ska slutredovisas i juni 2015.

Om detta är svaret på den rapport som Delegationen för hållbara städer slutrapporterade till regeringen sommaren 2012 vet jag inte. I så fall tycker jag väl kanske att det tog lite lång tid att tillsätta en ny utredning. Om detta i förlängningen kan leda till någon form av önskad stadpolitik återstår att se. Men just den plattform, man kanske avses ovan (?), är den som efterfrågats av kommunpolitiker runt om i Sverige. Många vittnar om oförenliga mål och riktlinjer som försvårar hållbart stadsbyggande. Jag har skrivit om detta tidigare bland annat här, här, och i NWT, och jag kommer säkert att skriva om det igen.

Några hinder som lyfts fram i rapporten:
• Värden kopplade till människors livskvalitet och städernas attraktionskraft ges inte tillräcklig tyngd i planeringen
• Ohållbara livsstilar och beteenden
• Otillräcklig dialog med medborgare om stadens utveckling
• Stuprörstänkande försvårar helhetslösningar
• Bristande samordning inom och mellan olika nivåer
• Bristande incitament för långsiktigt hållbara beslut
• Otillräckliga statliga investeringar i samhällsviktig infrastruktur kopplat till städernas utveckling och behov

Delegation gav redan 2012 ett rad förslag på statliga åtgärder för att förenkla för hållbar stadsutveckling:
• En nationell stadspolitik för bättre samordning av statens sektorsintressen som inbegriper en strategi där hållbarhet är ett överordnat mål i praktiken
• Fortsatt satsning på en nationell arena som kan samla aktörer för hållbar stadsutveckling
• Ökade resurser till kunskapsutveckling inom hållbar stadsutveckling i form av forskning och utveckling, innovation, systematisk uppföljning och utbildning
• Fortsatta satsningar på pilot- och demonstrationsprojekt

Boverket har under förra året haft en rad hearingar med både olika aktörer inom området och politiker från olika politiska nivåer (varav jag var med på en, som går att läsa om här), för att samla kunskap om vad som efterfrågas. Om den plattform som nu ska inrättas för detta är det som efterfrågas, återstår att se. Men man måste ju hoppas!

Advertisements